دکتر سراییان مدیدعامل مخابرات ایران از پروژه FTTH فیبر نوری مجتمع ارتمیس بازدید کرد

دکتر سرائیان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران  از اداره کل مخابرات منطقه ۲ و مجتمع تجاری اداری ارتمیس فرمانیه از  پروژه FTTH بازدید کرد به

Read more